บริการของเรา

ITA 2563-2565

ITA 2563-2565

ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง
แผนผังองค์กร สพจ.ชุมพร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร สพจ.ชุมพร
o3 อำนาจหน้าที่
คำสั่งมอบหมายงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
-การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน
-การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (Update)

-การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน(29กค.2563)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
-แผนปฏิบัติราชการฯ-63-65-ฉบับสมบูรณ์-13-ก.ย.62-13.35-น.
o5 ข้อมูลติดต่อ
-ที่อยู่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์./โทรสาร. 0-7763-0637
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

o9 Social Network
FACEBOOK สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชุมพร
แผนดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
จำนวนโครงการปี62
แผนปฏิบัติการไตรมาส 3-4
แผนปฏิบัติการไตรมาส3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ตรวจราชการกรม
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ตรวจราชการกรม
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลิ้งคู่มือ
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน OTOP
ขั้นตอนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
มาตรฐาน ขั้นตอน การให้บริการประชาชน กองทุนฯสตรี
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E-Service

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1-2 (ปรับงบใหม่)
แผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1-2
แผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3-4
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
-แผนจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
-แผนจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-OTOP-นวัตวิถี-2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง-KBO-2564
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://chumphon.cdd.go.th/ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-เดือนตุลาคม 2561
-เดือนตุลาคม 2562
-เดือนพฤศจิกายน 2562
-เดือนธันวาคม 2562
-เดือนมกราคม 2563
-เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-เดือนมีนาคม 2563
-เดือนเมษายน 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธ.ค. 63
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ม.ค. 64
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ก.พ. 64
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://personnel.cdd.go.th/ita
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://personnel.cdd.go.th/ita
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://personnel.cdd.go.th/ita
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://personnel.cdd.go.th/ita
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายสร้างความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการสร้างความโปร่งใส
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการแนวทาง สนง.เกิดความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่แนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ
ประกาศค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตกรมฯ
o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

o47 มาตรการป้องกันการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)