District Community Development Office News

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอปะทิว ได้ออกบู้ทและจัดแสดงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ภายในงานสมโภชองค์พ่อพญานาค เเละปิดทองไอ้ไข่ ณ วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งงานดังกล่าว มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิวร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาไชยราช ตำบลปากคลอง ตำบลสะพลี ตำบลบางสน ตำบลทะเลทรัพย์ และศูนย์เรียนบ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี ร่วมออกบูธขายสินค้าในงานรับรางวัลผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2563 ณ สถาบันส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

อำเภอปะทิวจัดประชุมประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ /ระดับตำบล รวมทั้งประธานกองทุนหมู่บ้านทั้ง 75 หมู่บ้าน เข้าประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำ " งบการเงิน " ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 120 ปี อำเภอปะทิว โดยมีนายวิทยา สุวรรณสิทธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม