คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3677/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอปฏฺบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3677/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอปฏฺบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร