วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัดดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
- สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
- เสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
- พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มอาชีพ - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
- เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ส่งเสริมช่องทางการตลาด
เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบการจัดการ และการเข้าถึงทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
-เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
- พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
-พัฒนาระบบบริการประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

๑.อำนวยการสูง จำนวน 1คน
๒.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 คน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอ 1 คน ๓.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน 41 คน
๔.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 5 คน
๕.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 2 คน ๖.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน
(Visited 50 times, 1 visits today)