โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวประดับ ชูดำ

พัฒนาการจังหวัดชุมพร

นางปราณี จินาบุญ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาววัฒนา มหาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธวัช อนิลบล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววจิรา เดชารัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุภัทร ขจรมาศบุษป์

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร
นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก

นางสาววาสนา เกตุวารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าแซะ

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสวี

นางชยาภรณ์ ผอมจีน

พัฒนาการอำเภอหลังสวน

นางสาวรัชนี นาคทัด

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปะทิว

นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละแม

นางจารุวรรณ ดำรงวิริยกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ

นางสาวกวิตา ศรพิชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสมพิศ บุญกอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสภารัตน์ ภาสภาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนันทา ธรรมชูโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี คำประไพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายพนัส หะรัตพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยกลุ่มงานฯ
(Visited 44 times, 1 visits today)