โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวประดับ ชูดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร

นางสาวประดับ ชูดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววัฒนา มหาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธวัช อนิลบล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอุมาพร กมลวาริน

พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร
นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก

นางสาววาสนา เกตุวารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าแซะ

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสวี

นางชยาภรณ์ ผอมจีน

พัฒนาการอำเภอหลังสวน

นางสาวรัชนี นาคทัด

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปะทิว

นางปราณี จินาบุญ

พัฒนาการอำเภอละแม

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

พัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ

นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก

นายนันทา ธรรมชูโชติ

รกท.พัฒนาการอำเภอละแม
(Visited 44 times, 1 visits today)