โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวประดับ ชูดำ

พัฒนาการจังหวัดชุมพร
08 4874 0609

นางปราณี จินาบุญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
08 1820 1291

นางสาววัฒนา มหาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
08 1820 1330

นายธวัช อนิลบล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
08 1820 1306

นางสาววจิรา เดชารัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
08 1820 1315

นายสุภัทร ขจรมาศบุษป์

พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร
08 1820 1350
นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก
08 1820 1383

นางสาววาสนา เกตุวารี

พัฒนาการอำเภอท่าแซะ
08 1820 1363

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

นพัฒนาการอำเภอสวี
08 1820 1458

นางทิพาภรณ์ เกตทิพย์

พัฒนาการอำเภอหลังสวน
08 1820 1470

นางชฏามาศ ผิวผ่อง

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปะทิว
08 1820 1394

นางปราณี จินาบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละแม
08 1977 7634

นางจารุวรรณ ดำรงวิริยกุล

พัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ
08 1820 1419

นางสาวกวิตา ศรพิชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสาวสมพิศ บุญกอง

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฎิบัติการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสุภารัตน์ พาสภาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ทองประชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสาวิตรี คำประไพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กลุุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายวรรธนพงศ์ คงนคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางวราภรณ์ มนูเนตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตติยา สุตระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววิภาวี ลุยจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอลิษา ศรีนพคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุทธดา พิมพ์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสาวนาฎยา นิลดำ

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสาวพิมพ์พิศา แซ่พั่ง

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสาวมานิดา สุทธารักษ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนาภรณ์ พราหมณ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวนพมาศ นุมัติ

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางดารินทร์ เกตโกบุตร

แม่บ้าน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

นายวีรยุทธ ชนะกิจเจริญชัย

พนักงานขับรถ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัชุมพร

นายพงศกร ช่วยชูหนู

นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธนภัทร เกิดโต

นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปรเมศวร์ ฤทธิไกร

นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวปวัณรัตน์ พุ่มพะเนิน

นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวฐิติมน นาคเพชร

นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพงศกร วิทยาแพทย์

นักศึกษาฝึกงาน
(Visited 44 times, 1 visits today)