ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

พช.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP และ ThaiQM พื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น สถานที่ดังนี้
(12 o’clock) เวลา 14.00 น. บ้านนายเสี้ยง ดำคำ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ (ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 33,600 บาท/ปี ตามเกณฑ์จปฐ.ปี2565)
(12 o’clock)เวลา14.30 น. บ้านนายประยูร ดำคำ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติความเป็นอยู่ บ้านไม่มีความมั่นคง ชำรุด ไม่คงทนถาวร
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวจิรนันท์ ชูเกตุ นักวิชาการรับผิดชอบงาน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP และ ThaiQM ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โดยเบื้องต้นทั้ง 2 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่หน่วยงานพัฒนาชุมชน ส่งทีมข้าราชการอาสา ดูแลมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ได้ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ห้องน้ำ และพาไปพบแพทย์เป็นประจำทุกเดือน ตามสภาพปัญหาของครัวเรือน
ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)