ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2565

พช.ชุมพร จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.10 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีรับมอบเงินพระราชทาน ”ขวัญถุง” กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 19 แห่ง พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และประจำปี 2565 และพิธีปล่อยรถอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลับสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป พร้อมด้วยนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายพีระ กาญจนพงษ์ ผู้อำนวยการปปส.ภาค8 ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นางชุลี บรรเทิง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร สมาชิกกองทุนสตรีจังหวัดชุมพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อวิกฤต มหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ 8,000 บาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเป็นประธานพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้ารับเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบให้หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด
2.เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางสันติวิธี
จังหวัดชุมพร มีกองทุนฯ รวมจำนวน 267 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2563
จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 – 2565 จำนวน 19 แห่ง เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อีกทั้งเพื่อนำเงินกองทุนพระราชทาน ไปเป็นทุนระดมเงินกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน และใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดิน พร้อมทั้งเปิดโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2565 มอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำเครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่สร้างคุณงามความดีให้แก่แผ่นดิน และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จของแต่ละชุมชนอีกด้วย
นอกจากนี้ นางชุลี บรรเทิง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร นำเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร มอบข้าวสาร จำนวน 90 ถุง ร่วมสมทบดูแลครัวเรือนตกเกณฑ์ในข้อมูลทะเบียนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง TPMAP
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมปล่อยขบวนรถอัญเชิญรางวัล เงินพระราชทานขวัญถุง และพระฉายาลักษณ์สู่ท้องถิ่น ทั้ง 8 อำเภอ สร้างความปลาบปลื้มให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน ที่ได้รับโอกาสรับเงินพระราชทานขวัญถุง เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีของคนในชุมชนต่อไป
ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)