ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร เป็นตัวแทนหน่วยงานต้นแบบฯ เขตตรวจราชการที่ 5 ประกวดหน่วยงาน “ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 CDD Policy Award 2022″

พช.ชุมพร เป็นตัวแทนหน่วยงานต้นแบบฯ เขตตรวจราชการที่ 5 ประกวดหน่วยงาน “ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 CDD Policy Award 2022″

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ถ่ายทอดและควบคุมสัญญาณสด จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลและพิจารณาผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
ซึ่งจังหวัดชุมพร นำโดย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววจิรา เดชารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวสาวิตรี คำประไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกประกวดหน่วยงาน ““ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 CDD Policy Award 2022” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตามประเด็น ดังนี้
1. การขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ลายผ้าพระราชทานต่อยอดภูมิปัญญาประยุกต์สู่เบญจรงค์ร่วมสมัย
3. ขจัดความยากจน คนชุมพรเข้าถึงทุกครัวเรือน
4. จากแฟ้มเอกสารสู่ฐานข้อมูลบนมือถือ App Sheet
การประกวดหน่วยงาน “ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 CDD Policy Award 2022″ จัดให้มีขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยให้มีการนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ผลลัพธ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อคำถามและแลกเปลี่ยนเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกับตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอีก 17 แห่ง ทั่วประเทศ
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)