ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพร (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

พช.ชุมพร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพร (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพร (ศจพ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงาน นักพัฒนาชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
การประชุมครั้งนี้ มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
📌ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดให้ ศจพ.อ./ศจพ.จ. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามสภาพปัญหาให้ครบทุกครัวเรือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 แต่แนวทางของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้ร่วมกันช่วยเหลือครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 สรุป
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือแล้วครบทุกครัวเรือน จำนวน 3,122 ครัวเรือน
4,161 ปัญหา 4,198 กิจกรรม
📌การแต่งตั้งพี่เลี้ยง (ข้าราชการอาสา) ประจำครัวเรือนเป้าหมาย การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📌มติคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
📌สรุปผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายและครัวเรือนที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง (171 ครัวเรือน)
📌แนวทางการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย (171 ครัวเรือน) อย่างต่อเนื่อง
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)