ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร ประชุมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex

พช. ชุมพร ประชุมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปราณี จินาบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางอลิษา ศรีนพคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยกลุ่มงานฯ และพัฒนาการอำเภอ ร่วมคัดเลือกกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทุนชุมชนเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่นและสามารถสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน จังหวัดชุมพรได้คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นจากกองทุนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณจากกิจกรรม Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งได้ประกาศผลการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ตามเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จังหวัดละ 2 กลุ่ม/กองทุน โดยแบ่งเป็น
1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จำนวน 1 กลุ่ม
2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ.ดีเด่น จำนวน 1 กองทุน
โดยได้รับการคัดเลือกจัดทำโครงการมีการสนับสนุนงบประมาณ(งบดำเนินงาน) กองทุนละ 20,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)