ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร “สานสัมพันธ์น้องพี่ชุมพร” เติมพลัง สร้างสามัคคี กีฬาสัมพันธ์ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

พช.ชุมพร “สานสัมพันธ์น้องพี่ชุมพร” เติมพลัง สร้างสามัคคี กีฬาสัมพันธ์ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬา “สานสัมพันธ์น้องพี่ชุมพร” ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลอง ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
📍ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้างตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกมีความตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความเข้าใจสหกรณ์แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มสมาชิก ระดับหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยกิจกรรมตามประเภทและชนิดกีฬาอย่างสนุกสนาน เช่น การแข่งขันพายเรือคายัค ปิดตาตีหม้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ สร้างทัศนคติที่ดีกันระหว่างกัน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขพลานามัยที่สมบูรณ์ และเพื่อให้เห็นคุณค่าของความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ช่วยส่งเสริมให้มีระเบียบ วินัย เคารพในกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม ทั้งนี้ ยังมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว เพื่อช่วยสนับสนุนน้องๆนักเรียนให้ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)