ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/2565

พช.ชุมพร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 ณ โฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลอง ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
📌เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน ติดตามงานและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อสั่งการ การปฏิบัติงานที่สำคัญ
📌การประชุมมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
– การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2565
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
– สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ
– การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
– สรุปข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4
– รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานตัวชี้วัดงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-ระดับความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
-การดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย:ความสุขสร้างได้….ด้วยใจอาสา
-สรุปข้อมูลยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ตัวชี้วัดกรมฯ/จังหวัดชุมพร) รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)
-ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยบทบาทสตรี กองทุนเพื่อการพัฒนา เกี่ยวกับมาตรการยกเลิก สัญญาค้ำประกันสินเชื่อบุคคลและการบรรเทาหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทของสตรี
-ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ใช้กับ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบดิจิทัล ระบบ Digital รองรับ Local Economy
-การพิจารณาคัดเลือกกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ webex
-การจัดส่งเล่มแบบประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
-การบันทึกข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
-กิจกรรม 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)