ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช. ชุมพร ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่7/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
📍โดยมีวาระสำคัญในการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
3. โครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม
4. การจัดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
5. การติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
7. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
8. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9. รายงานผลการส่งเสริมการออม ภาคครัวเรือน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต (สทอ.)
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11. การรายงานภาวะหนี้สิน และฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ.2565
12. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13. รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (กค.)
15. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉🏻ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววจิรา เดชารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นางปราณี จินาบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้ง พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) และระบบทีวีพช.
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)