ข่าวประชาสัมพันธ์

🍀พช.ชุมพร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565🍀

🍀พช.ชุมพร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565🍀

🎉วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน ติดตามงานและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อสั่งการ การปฏิบัติงานที่สำคัญ
การประชุมมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
📌การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย
– การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การขับเคลื่อน CDD Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
– แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2565
– ผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมBPM
– การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)
– การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
– กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
– กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
– การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ผู้นำอช.
– การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
– การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พชชุมพร

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)