ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

พช.ชุมพร ร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) ณ ห้อง WarRoom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนมีการปรับปรุงแบบรายงานฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขอข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นตามแบบรายงาน
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)