ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในพื้นที่นำร่องจังหวัดชุมพร พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจการตั้ง “โรงครัวจิตอาสา”

พช.ชุมพร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในพื้นที่นำร่องจังหวัดชุมพร พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจการตั้ง “โรงครัวจิตอาสา”

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในพื้นที่นำร่องจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายประชา เตรัตน์ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และคณะ โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ในการเดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
มีประเด็นสาระสำคัญการประชุมดังนี้
1.การนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์จังหวัด หัวข้อ
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและข้อมูลสถานการณ์สำคัญด้านการทุจริตของจังหวัด โดย ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร
1.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัด โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชุมพร
1.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติงานภารกิจของหน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร
1.4 การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดย คณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ
1.5 การขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด โดย พอช.
2. ที่มาและความสำคัญของ Big Rock ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ
3. หารือ แลกเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางการบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการขับเคลื่อนระดับพื้นที่
ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน และพี่น้องจิตอาสา ในการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสา ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารปรุงสุก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชุมพร (อำเภอหลังสวน อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก) โดยมี นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGforAll@Kmitl
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)