ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 /2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

พช.ชุมพร ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 /2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564
2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2565
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
5. บทความ “สทอ. สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล”
6. การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล
7. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปี พ.ศ. 2564
8. แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2565 ตามมติที่ประชุมคณะอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
9. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
10. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
11. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12. การขับเคลื่อนระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน
13. การจัดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด 19
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร และมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทีวี พช.
ซึ่งในการประชุม พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ เกี่ยวกับประเด็นการเบิกจ่ายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สืบเนื่องจากจังหวัดชุมพรได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าคงเหลืออีก 26 แปลง และสำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดตั้งโรงครัวจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่วนประเด็นการดำเนินการแก้ปัญหาความยากจน ตามข้อมูล TPMAP จำนวน 2,937 ครัวเรือน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้ความสำคัญ สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลและให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมเปิดตลาด จำหน่ายสินค้าชุมชน และจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในการประชุมประจำเดือน รวมถึงการจำหน่ายผ้าไทย ผ้าประจำถิ่น มียอดสั่งซื้อและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
#รักชุมพรชุมพรทีม
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)