ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้า และการรายงานฐานข้อมูล “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

พช.ชุมพร ร่วมประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้า และการรายงานฐานข้อมูล “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
🎉 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้า และรายงานฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
📌การประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้า และรายงานฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อติดตามการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เป้าหมายให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบ App Sheet และรายงานความก้าวหน้าด้วย S CURVE ผ่าน Google sheet ดังนี้
1.การขยายระยะเวลาการผูกพันสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ว่ากรณีที่จังหวัดใดไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน (PO) ได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการอย่างไร ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ให้ข้อสรุปว่ากรมการพัฒนาชุมชนต้องเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลา กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
2 . การดำเนินกิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัมนาระบบ Digital รองรับ Local Economy กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” กำหนดดำเนินการจัดการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น ภายในเดือนตุลาคม 2564
3.ความก้าวหน้าการดำเนินการผูกพันสัญญาจ้าง (PO) ของจังหวัดที่ได้ดำเนินการรายงาน
4.การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีการถอนตัวของผู้เข้าร่วมหลังจากวันที่ 18 มิถุนายน 2564 จึงให้จังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการเข้ารายงานผ่านโปรแกรม App sheet
ทั้งนี้ กรมฯ ได้ชี้แจงว่ากรณีที่จังหวัดประสงค์ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขอให้เข้าไปปรับปรุงข้อมูลเป้าหมายในระบบดังกล่าว และขอให้ลงพิกัดตำแหน่งแปลงที่เข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลพิกัดแปลงเป็นข้อมูลที่หน่วยตรวจสอบ (สตง. และปปช.) ประสานขอเพื่อนำไปใช้ติดตามแปลงในพื้นที่
5. การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการ ประกอบด้วย
– S curve ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
– รายงานความก้าวหน้าการขุด การซื้อจ้าง การขุดปรับรูปแปลง ผ่านทาง Google sheet
6.ปัญหาการดำเนินงานของพื้นที่
📌ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาววจิรา เดชารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้า และการรายงานฐานข้อมูล “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ครั้งนี้
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)