ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

พช.ชุมพร ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
2. ปฏิบัติการสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565 มี 4 ประเด็น ได้แก่ ฐานข้อมูล ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5. การสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
6. การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
7. ทิศทางการพัฒนาบุคลากร พช. ปี 2565
👉 ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาววจิรา เดชารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางปราณี จินาบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ รับชมผ่านช่องทางทีวีพช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)