ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

พช.ชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

🎉วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564
👉เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
– ร่างแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
– ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
👉รายละเอียดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย การพัฒนาทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
👉 ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมฯและนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย โครงการชุมชน ชุมพร อยู่ดีมีสุข งบประมาณ 1,119,600 บาทและโครงการสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด งบประมาณ 1,435,800 บาท

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGforAll@Kmitl
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#SmartLeader
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#รักชุมพรชุมพรทีม
#พชชุมพร

ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)