ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2564
ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
การประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564
– ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
– ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณ
– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGforAll@Kmitl
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#SmartLeader
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#รักชุมพรชุมพรทีม
#พชชุมพร

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)