ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร พิจารณาคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรม (1 พัฒนากร 1 ตำบล 1 ความสำเร็จ) ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom cloud meeting

พช.ชุมพร พิจารณาคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรม (1 พัฒนากร 1 ตำบล 1 ความสำเร็จ) ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom cloud meeting

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรม (1 พัฒนากร 1 ตำบล 1 ความสำเร็จ) ประจำปี2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom cloud meeting
ซึ่งการนำเสนอกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชน
กิจกรรมในครั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรม ( 1 พัฒนากร 1 ตำบล 1 ความสำเร็จ) นำเสนอผลการดำเนินงาน ในภาพรวมระดับตำบลโดยพัฒนากรรับผิดชอบตำบล ในรูปแบบของนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละอำเภอ
มีผู้เข้าร่วมนำเสนอ ทั้งหมด 7 อำเภอ ประกอบด้วย
1.อำเภอปะทิว โดยนางสุภาพร บัญดิฐ
2.อำเภอท่าแซะ โดยนายโชคดี ยิ่งล้ำ
3.อำเภอเมืองชุมพร โดยว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย
4.อำเภอสวี โดยนางขวัญตา นิ่มนวล
5.อำเภอทุ่งตะโก โดยนางสาวจิรนันท์ ชูเกตุ
6.อำเภอหลังสวน โดยนางนพรัตน์ ศิริวุฒิ
7.อำเภอพะโต๊ะ โดยนางสาวปัทมา ไชยชนะ
ซึ่งพัฒนากรแต่ละตำบล ได้นำเสนอผลงานในภาพของกิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
– กิจกรรมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย
– กิจกรรมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– กิจกรรมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
– กิจกรรมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
– กิจกรรมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทางระบบ online
– การบูรณาการ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน 7 ภาคี ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGforAll@Kmitl
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#SmartLeader
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#รักชุมพรชุมพรทีม
#พชชุมพร

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)