ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร รับฟังการประชุม conference ประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

พช.ชุมพร รับฟังการประชุม conference ประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ถ่ายทอดสัญญาณสดภาพและเสียง จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการประชุม
📌เพื่อชี้แจงและร่วมพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อเป็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ และส่งเสริมให้บุลากรสามารถเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษได้เร็วยิ่งขึ้น และร่วมจัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในประเด็นการยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน(นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ) และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ตามแนวทางที่กรมกำหนด ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้มีการรับฟังข้อแนะนำและเสนอแนะเพิ่มเติม รวมถึงประเด็นข้อซักถาม เพื่อให้การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ/ข่าว: นส.สาวิตรี คำประไพ นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)