ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session call) กรมการพัฒนาชุมชน

พช.ชุมพร เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session call) กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่​ 12 มกราคม 2564​ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
👉นางสาวประดับ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session call) กรมการพัฒนาชุมชน
👉โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
👉ในการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติราชการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน
3. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. การดำเนินการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
8. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
9. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
10. กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บรรเทาปัญหากลุ่ม/องค์กร เครือข่าย องค์การชุมชนในสถานการณ์ COVID-19
11. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมของจังหวัด เพื่อรองรับการขอรับรางวัลเลิศรัฐของกรมการพัฒนาชุมชน
12. กิจกรรม/โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้
👉ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และได้เน้นย้ำการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชมุชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีการระบาดรอบใหม่ในหลายจังหวัด
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)