ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”การเบิกจ่ายงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ เป็นต้น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.ชุมพร การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”การเบิกจ่ายงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ เป็นต้น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”การเบิกจ่ายงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ เป็นต้น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
👉เพื่อร่วมรับทราบและพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่
– กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
– กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน
– กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
– กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน
– กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
– กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
– กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)