ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ประสานงานสถานที่ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ชุมพร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ประสานงานสถานที่ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นางสาวประดับ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางวราภรณ์ มนูเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ประสานงานสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมี นายวริสร รักษ์พันธ์ุ ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน เป็นผู้ดูแลประสานงานในพื้นที่
👉 ซึ่งจังหวัดชุมพร มีเป้าหมายเข้าฝึกอบรม จำนวน 138 ราย ฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะเวลา 5 วัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ ฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคม โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)