หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

จุดเด่นของบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีดังนี้•การวางแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับภาคีการพัฒนา•มีผู้นำ กลุ่มองค์กร ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ•มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ผู้นำ กลุ่มองค์กร ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน•ครัวเรือนมีการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน•มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออารีต่อกันในหมู่บ้าน•มีความพร้อม และเกิดการยอมรับในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 6 times, 1 visits today)