หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านสร้างสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านสร้างสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จุดเด่นของหมู่บ้าน คือ การจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยจัดสรรผลกำไรจากกองทุนหมู่บ้าน มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การเผาถ่าน การปลูกผักในสวนยาง แปลงไร่นาสวนผสม การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และการทำปุ๋ยน้ำหมัก

(Visited 5 times, 1 visits today)