หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

|
เข้าชม 3 ครั้ง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเทพวังทอง หมู่ท่ี 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อาชีพหลักของราษฎรบ้านเทพวังทอง คือ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ค้าขายและรับจ้าง ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ของราษฎรในหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ย 58,683 บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๔) พื้นที่อยู่อาศัย 960 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 10,560 ไร่ กิจกรรมเด่นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ชุมชนมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและเลี้ยงสัตว์ มีการพัฒนาการผลิต/การเพิ่มทุน/กลุ่มมีกำไร สามารถลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้,กิจกรรมล่องแก่ง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ นายฉลองชาติ ยังปักษี 120 หมู่ที่ 15 ,วังมัจฉา เป็นต้น

(Visited 3 times, 1 visits today)