หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเทพวังทอง หมู่ท่ี 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อาชีพหลักของราษฎรบ้านเทพวังทอง คือ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ค้าขายและรับจ้าง ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ของราษฎรในหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ย 58,683 บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๔) พื้นที่อยู่อาศัย 960 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 10,560 ไร่ กิจกรรมเด่นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ชุมชนมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและเลี้ยงสัตว์ มีการพัฒนาการผลิต/การเพิ่มทุน/กลุ่มมีกำไร สามารถลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้,กิจกรรมล่องแก่ง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ นายฉลองชาติ ยังปักษี 120 หมู่ที่ 15 ,วังมัจฉา เป็นต้น

(Visited 3 times, 1 visits today)