หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2560

บ้านบากแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียดผลการดำเนินงานติดตามได้ที่เว็บไซต์หมู่บ้าน

สรุปถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดฯ Click

ชมภาพกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯระดับเขตตรวจราชการ

https://docs.google.com/presentation/d/1EJeMCcH44E2HVtHS-dKAI_3s0fN2kNFHtxMcKL9vbzU/edit?usp=sharing

เชิญชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ youtube ค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)