หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กำหนดวิสัยทัศน์ (สิ่งที่ชุมชนมุ่งหวังอยากให้เป็นอนาคต) ในการพัฒนาหมู่บ้าน คือ ลดความยากจน ลดหนี้สิน ปลอดโรค ประเพณีนิยม การศึกษาดี ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคี และสงบสุข

(Visited 3 times, 1 visits today)