หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านพะงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านพะงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน คือ “เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรงสดใส พัฒนาสินค้าเกษตรก้าวไกล นำชุมชนด้วยประชาธิปไตย สืบสานประเพณีไทยวัฒนธรรม”

 

(Visited 7 times, 1 visits today)