หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กล้วยเล็บมือนางอบแสงตะวัน

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชน ตำบลทะเลทรัพย์

 โทร :  089-866-2682

 

(Visited 1 times, 1 visits today)