สัมมาชีพชุมชน

ปาฐถกถาพิเศษอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กับการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2560

รายละเอียดข้อมูลปราชญ์ชุมชน องค์ความรู้และทักษะของปราชญ์ชุมชน ติดตามได้ที่เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน click อ่าน E-BOOK

 

(Visited 1 times, 1 visits today)