ภูมิปัญญากาแฟคอฟฟี่ฟาร์มบ.คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์(ประเทศไทย)จำกัด

สมาคมชาวสวนกาแฟไทย ได้ก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านหลักวิชาการในการปลูกกาแฟ ดูแลชาวสวนกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพความเป็นมาตรฐานสู่การแข่งขันในตลาดโลก การปฎิบัติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ให้ความสำคัยต่อเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักาสวนกาแฟ การเก็บผลผลิต การตาก การสี การเตรียมเมล้ดกาแฟ การเก็บรักษา เพื่อให้ได้กาแฟคุณภาพดี เนื่องจากราคากาแฟมีความผันผวนไม่แน่นอน ในบางครั้งราคากาแฟตกต่ำทำให้เกิดปัยหากับเกษตรกร ด้วยการมีประสบการณ์ในด้านกาแฟมายาวนาน คณะกรรมการสมาคมชาวสวนกาแฟไทย จึงมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่ากาแฟ โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิต วัตถุดิบที่มากที่สุดของประเทศ และอยู่ในความดูแลของสมาคมชาวสวนกาแฟไทย เราสามารถที่จะคัดสรรคุณภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกาแฟไทย มีคุณภาพเหนือกว่าหลายประเทศ

(Visited 4 times, 1 visits today)