ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป้นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

(13/06/2561)