การประชุมตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2560 เวลา 09.30น. นางสายพิรุณ  [...]

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.นางคนึงนิตย์ ยมา [...]

อ่านต่อ