ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ปี 2562 ในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอทุ่งตะโก

พิจารณาคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ปี 2562 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี