โครงสร้าง/บุคลากร

นายสุภาพ สุขแก้ว

พัฒนาการจังหวัดชุมพร

นางสาวประดับ ชูดำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววัฒนา มหาแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธวัช อนิลบล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา เกตุวารี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอุมาพร กมลวาริน

พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร

นางสายชล ทับทิมเมือง

พัฒนาการอำเภอสวี

นายณัฐพงษ์ ผิวบาง

พัฒนาการอำเภอปะทิว

นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธ์

พัฒนาการอำเภอท่าแซะ

นายธนิศร์ เลขานุกิจ

พัฒนาการอำเภอหลังสวน

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

พัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ

นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก

นายนันทา ธรรมชูโชติ

รกท.พัฒนาการอำเภอละแม
(Visited 44 times, 1 visits today)