โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์

พัฒนาการจังหวัดชุมพร

นางสาวประดับ ชูดำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววัฒนา มหาแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธวัช อนิลบล

รกท.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอุมาพร กมลวาริน

พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร

นางจารีย์ พรหมเกิด

พัฒนาการอำเภอสวี

นางชฎามาศ ผิวผ่อง

รกท.พัฒนาการอำเภอปะทิว

นายสันติชัย คงดี

พัฒนาการอำเภอท่าแซะ

นายธนิศร์ เลขานุกิจ

พัฒนาการอำเภอหลังสวน

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

พัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ

นางพิบลรัตน์ เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก

จสต.วิชิต กัลยาณวัตร

พัฒนาการอำเภอละแม
(Visited 44 times, 1 visits today)