โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางสาวจัทนีย ยุติบรรพ์

พัฒนาการจังหวัดชุมพร

นางสาวประดับ ชูดำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสุรินทร์ มลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางชยาภรณ์ ผอมจีน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอุมาพร กมลวาริน

พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร

ว่าง

พัฒนาการอำเภอสวี
พัฒนาการอำเภอสวี

นายธวัช อนิลบล

พัฒนาการอำเภอปะทิว
พัฒนาการอำเภอท่าแซะ

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

พัฒนาการอำเภอหลังสวน

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

พัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ

นางกรณิศ ทองแก้ว

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก

จสต.วิชิต กัลยาณวัตร

พัฒนาการอำเภอละแม
(Visited 44 times, 1 visits today)