ประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2562
ณ บริเวณพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร สพอ.เมือง /ท่าแซะ/ปะทิว ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และตัวแทนผู้นำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่วางแผนการจัดงานในส่วนความรับผิดชอบในด้านการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ธีมงาน “ตลาดสี่ร้อยลี้” และบูธนิทรรศการกระทรวงมหาดไทย “ธีมงานเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน)

(Visited 1 times, 1 visits today)