ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปราณี จินาบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
โดยมี นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 1,899,490 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 118,660 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)