โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562 ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีสมาชิก สอ.พช. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวม 85 คน
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 09.00 – 11.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สอ.พช. การบรรยายในหัวข้อ “สวัสดิการกับสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน” : โดย นายธวัช อนิลบล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายวิจิตร ทองประดู่ ผู้แทนสมาชิกฯ
เวลา 11.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื่องการจัดการขยะ การสาธิตการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และฝึกปฏิบัติ : โดยวิทยากร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม นางอวยพร ชิตดุษดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
เวลา 13.00 – 16.30 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ จุดเช็คอินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเสียบญวน

(Visited 1 times, 1 visits today)