ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556 – 2561 ในเขตพื้นที่อำเภอละแม

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปราณี จินาบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวธิดาพัฒน์ พรหมพะเนาว์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวนพมาส นุมัติ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร ดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556 – 2561 ในเขตพื้นที่อำเภอละแม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)