การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชุมพร/ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ชพ./ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชุมพร/ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ชพ./ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธวัช อนิลบล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)