ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยร่วมพบปะพูดคุย เก็บประเด็นต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล กลไกการขับเคลื่อน กระบวนการดำเนินตามงานโครงการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร แลลงพื้นที่ดูงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านถ้ำเพิง หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)