สนับสนุนช่องทางการตลาด และช่วยระบายผลผลิต ให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุด ที่มีผลผลิตล้นตลาด โดยการเป็นตัวแทนในการรับซื้อและส่งผลผลิตไปจำหน่ายยังจังหวัดต่าง ๆ

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด OTOP Trader จังหวัดชุมพร และเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร สนับสนุนช่องทางการตลาด และช่วยระบายผลผลิต ให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุด ที่มีผลผลิตล้นตลาด โดยการเป็นตัวแทนในการรับซื้อและส่งผลผลิตไปจำหน่ายยังจังหวัดต่าง ๆ
กำหนดส่งในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้
1. กลุ่มครูโรงเรียนราชินี จำนวน 160 กิโลกรัม
2. กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย 400 กิโลกรัม
3. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดขอนแก่น 160 กิโลกรัม
4. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ 3,500 กิโลกรัม
5. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มียอดการจำหน่ายมังคุดในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี รวม 3,500 กิโลกรัม เป็นเงิน 83,000 บาท (รวมยอด 2 วัน จำหน่ายมังคุด 6,700 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 160,000) บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)