ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 น.นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปราณี จินาบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
โดยมี นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงิน 3,617,760 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 736,514 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)