ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP:KBO) จังหวัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP:KBO) จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี หมู่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร(ผลิตภัณฑ์กาแฟ KO-PI) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่าย KBO จังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)