ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP:KBO) จังหวัด

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP:KBO) จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้านวังช้าง ม.4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่าย KBO จังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)