พช.ชุมพร : ให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)